Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Groot Creatieve Media

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Groot Creatieve Media: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Steenbokstraat 37, 2024RH te Haarlem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 34299828.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Groot Creatieve Media een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Groot Creatieve Media en de opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Groot Creatieve Media en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Groot Creatieve Media zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot, niet-limitatief bedoeld, een of meer van de volgende prestaties:
 1. Werk: een in het kader van de overeenkomst door of namens Groot Creatieve Media vervaardigd of te vervaardigen werk, zoals drukwerk, een website, video, huisstijl of logo.
 2. Duurovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in lid 4 waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van hosting, domeinnaamregistratie en websitebeheer.
 3. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Groot Creatieve Media en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Groot Creatieve Media worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Groot Creatieve Media is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in een aanbod van Groot Creatieve Media, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Groot Creatieve Media niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Groot Creatieve Media, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Groot Creatieve Media anders aangeeft.
 6. Indien Groot Creatieve Media een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever verstrekt, wordt geacht dat deze opdrachtbevestiging de overeenkomst juist en volledig weergeeft.
 7. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie (waaronder documentatie, afbeeldingen etc. mede begrepen), die voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor de (verdere) uitvoering van de overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Groot Creatieve Media voorgeschreven wijze, aan Groot Creatieve Media te verstrekken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Groot Creatieve Media verstrekte informatie. Tevens wat het overige betreft dient de opdrachtgever Groot Creatieve Media steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.
 2. De opdrachtgever dient Groot Creatieve Media voorts steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien Groot Creatieve Media, bijvoorbeeld ten behoeve van ontwerpwerkzaamheden, ten aanzien van het verstrekken van specificaties door de opdrachtgever, aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen.
 4. Indien en voor zover uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, zoals in geval van videoproducties, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de aangewezen ruimte(n) van uitvoering, daarvoor geschikt is/zijn en, indien en voor zover zulks redelijkerwijs van de opdrachtgever kan worden gevergd, Groot Creatieve Media op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Groot Creatieve Media is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Hosting, domeinnaamregistratie en andere diensten in verband met hosting, worden steeds volledig aan derden uitbesteed.
 2. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Groot Creatieve Media nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat Groot Creatieve Media zich, voor zover dit redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
 3. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Groot Creatieve Media bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Groot Creatieve Media gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

Behoudens voor zover uit de overeenkomst onmiskenbaar voortvloeit dat nakoming op (een) bepaalde dag(en) en tijd(en) dient te geschieden, bij gebreke waarvan nakoming blijvend onmogelijk is, zijn alle door Groot Creatieve Media vermelde en/of tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen, indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Groot Creatieve Media treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Groot Creatieve Media schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Groot Creatieve Media de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 7. | WERKEN: UITVOERING, (OP)LEVERING EN RECLAMES

 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt het overeengekomen werk naar eigen technisch en creatief inzicht van Groot Creatieve Media uitgevoerd. Elk werk wordt naar beste inzicht en vermogen vervaardigd, doch verbindt Groot Creatieve Media zich ter zake, voor zover uit de aard of strekking van de verbintenis niet onmiskenbaar anders voortvloeit, uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 2. Een werk met betrekking tot webdesign en grafisch ontwerp, waaronder drukwerk mede begrepen, is gebaseerd op het door Groot Creatieve Media verstrekte en door de opdrachtgever goedgekeurde voorstel of concept. De goedkeuring van de opdrachtgever leidt tot het definitieve werk. Eventueel door de opdrachtgever gewenste correcties op het definitieve ontwerp, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden aan de hand van een nader tussen partijen vast te stellen meerprijs uitgevoerd.
 3. Een werk met betrekking tot videoproducties is gebaseerd op de tussen partijen op voorhand, bijvoorbeeld aan de hand van uitgewisselde ideeën en/of een vastgesteld script, overeengekomen specificaties. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de opdrachtgever aanspraak maakt op een of meerdere kosteloze correctierondes, heeft zulks uitsluitend betrekking op elementen die na de video-opnamedag redelijkerwijs nog bewerkbaar zijn, zoals wat betreft de technische montage, doch uitsluitend voor zover niet bij voorbaat reeds uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze bewerkbare elementen in het werk aanwezig zouden zijn. Eventueel door de opdrachtgever gewenste correcties in een werk betreffende een video, die buiten het bereik van de eventueel uitdrukkelijk overeengekomen correctierondes vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover correcties mogelijk zijn, aan de hand van een nader tussen partijen vast te stellen meerprijs uitgevoerd.
 4. Levering van videocontent geschiedt langs elektronische weg, op een door Groot Creatieve Media te bepalen, doch passende wijze. Levering van door de opdrachtgever goedgekeurd drukwerk geschiedt op het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres door de opdrachtgever is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 5. Tenzij voor correcties daarop een meerprijs van toepassing is, dient de opdrachtgever bij de (op)levering van het werk dan wel het voorstel/concept daarvan, binnen zeven dagen te onderzoeken of Groot Creatieve Media de overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. hij correcties op het voorstel/concept wenst, en dient Groot Creatieve Media daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het werk aan de overeenkomst beantwoordt c.q. de opdrachtgever het werk als definitief aanvaardt. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert of niet tijdig een beroep doet op correctie van het werk, vloeit er voor Groot Creatieve Media uit een dergelijke reclame c.q. een dergelijk verzoek van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 6. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde definitieve werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de opdrachtgever en onder de daartoe gestelde voorwaarden, uitvoering gegeven aan eventueel uitdrukkelijk overeengekomen kosteloze correcties in het werk c.q., indien zulks redelijkerwijs van Groot Creatieve Media kan worden gevergd, correcties tegen een nader over een te komen meerprijs.
 7. Groot Creatieve Media is onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van het (op)geleverde werk indien het (op)geleverde werk onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het (op)geleverde, maakt de opdrachtgever nimmer aanspraak.

ARTIKEL 8. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Indien opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de overeenkomst of de toepasselijke opzegtermijn niet in acht neemt, is Groot Creatieve Media gerechtigd vergoeding te vorderen van de volledige winstderving dientengevolge ontstaan.

ARTIKEL 9. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de door de opdrachtgever verschuldigde of nog verschuldigd wordende prijs, hoger uitvallen dan verwacht, of, in geval van een vaste prijs, uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een wijziging van een vaste prijs, zal Groot Creatieve Media daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. Groot Creatieve Media zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en (op)levering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Groot Creatieve Media gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Groot Creatieve Media een verzoek van de opdrachtgever tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van Groot Creatieve Media kan worden gevergd.
 5. Een wijziging van de overeenkomst vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en wordt op verzoek van Groot Creatieve Media schriftelijk vastgelegd. Ook indien de afspraken tot wijziging van de overeenkomst tussen partijen niet schriftelijk worden vastgelegd, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de meerprijs die daarvan het gevolg is.

ARTIKEL 10. | DUUROVEREENKOMSTEN: HOSTING, DOMEINNAAMREGISTRATIE EN WEBSITEBEHEER

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een duurovereenkomst, bijvoorbeeld betreffende hosting, domeinnaamregistratie en websitebeheer, aangegaan voor de duur van 12 maanden.
 2. Een duurovereenkomst wordt na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. Een duurovereenkomst eindigt door opzegging per e-mail of anderszins schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.
 4. Groot Creatieve Media zal nimmer het eigendom claimen van de aan de opdrachtgever toegekende domeinnaam. Het verhuizen van een domeinnaam op verzoek van de opdrachtgever kan in afwijking van het bepaalde in het vorige lid steeds geschieden, doch zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding; een verzoek tot verhuizing van een domeinnaam geldt als opzegging van de betreffende duurovereenkomst, waarbij de opdrachtgever de prijs voor de resterende looptijd van de duurovereenkomst verschuldigd blijft. Na een verzoek van de opdrachtgever tot verhuizing van een domeinnaam, zal Groot Creatieve Media de verhuistoken binnen vijf dagen aan de opdrachtgever verstrekken.
 5. Indien de opzegging van een duurovereenkomst door de opdrachtgever niet tijdig geschiedt, eindigt de duurovereenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
 6. Groot Creatieve Media is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een duurovereenkomst te wijzigen. Groot Creatieve Media zal de opdrachtgever van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.
 7. Aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Groot Creatieve Media fungeert bij de aanvraag slechts als bemiddelaar en kan geen garantie bieden dat een aanvraag werkelijk wordt gehonoreerd.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Groot Creatieve Media is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Groot Creatieve Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de opdrachtgever schriftelijk door Groot Creatieve Media in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Groot Creatieve Media gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de door hem aan Groot Creatieve Media uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde betaling(en) heeft gesteld.
 3. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Groot Creatieve Media op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De opdrachtgever is verplicht de schade die Groot Creatieve Media ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Groot Creatieve Media de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Opschorting en ontbinding bij hosting en domeinnaamregistratie

In geval van hosting en domeinnaamregistratie past Groot Creatieve Media, in afwijking van het bepaalde in lid 1, ter zake opschorting en ontbinding het volgende beleid toe. In geval de opdrachtgever, ondanks een daartoe strekkende ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling te voldoen wat betreft hosting, domeinnaamregistratie dan wel een opgeleverde website, is Groot Creatieve Media gerechtigd de toegang voor de opdrachtgever tot de backend van de betreffende website op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een schriftelijke waarschuwing, binnen zeven dagen daarna nog steeds niet door Groot Creatieve Media ontvangen, dan is Groot Creatieve Media gerechtigd het inkomende en uitgaande e-mailverkeer via het betreffende domein te blokkeren. De website kan door Groot Creatieve Media offline worden gehaald indien de opdrachtgever vervolgens, ondanks opnieuw een schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende zeven dagen met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is Groot Creatieve Media tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Groot Creatieve Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen fouten of tekortkomingen van derden, zoals de hostingprovider, die Groot Creatieve Media bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt en waarop Groot Creatieve Media redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Groot Creatieve Media bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Groot Creatieve Media vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: een vaste aanneemsom, een uurtarief, een periodiek tarief in het kader van duurovereenkomsten, en eventuele bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfskosten.
 2. Indien en voor zover de prijs en eventuele kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk door of namens Groot Creatieve Media gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de opdrachtgever doorberekend.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Groot Creatieve Media vermelde en door de opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de prijs van duurovereenkomsten jaarlijks vooraf of aan het begin van de betreffende looptijd gefactureerd.
 5. Betalingen dienen te geschieden op de door de Groot Media voorgeschreven wijze en binnen de op de factuur of anderszins vermelde of aangezegde termijn. Groot Creatieve Media hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 6. De opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening.
 7. Groot Creatieve Media is, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gerechtigd de aan de opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Groot Creatieve Media, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7, is Groot Creatieve Media na de (op)levering van het werk niet langer aansprakelijk voor gebreken van het werk. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk (jegens derden) voor de wijze waarop hij het werk gebruikt.
 2. Groot Creatieve Media is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor na de (op)levering ontstane gebreken van het werk, bijvoorbeeld wat betreft een website, onverminderd zijn eventuele verplichtingen indien de overeenkomst voorziet in het beheer van de betreffende website.
 3. Indien is overeengekomen dat Groot Creatieve Media juridische teksten, zoals een disclaimer, privacy statement of cookieverklaring voor plaatsing op de website van de opdrachtgever schrijft, is Groot Creatieve Media nimmer aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in die teksten. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever de inhoud van die teksten door een jurist te laten controleren.
 4. Groot Creatieve Media is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met:
 1. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat Groot Creatieve Media redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de opdrachtgever deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten, dient de opdrachtgever voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de dienstverlening van Groot Creatieve Media ook daarin voorziet.
 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is Groot Creatieve Media nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de opdrachtgever.
 3. Groot Creatieve Media zal zich inspannen om de eventueel bij de dienst gebruikte software up-to-date te houden. Groot Creatieve Media is hierbij echter afhankelijk van zijn leverancier of de licentiegever. Groot Creatieve Media dan wel zijn leverancier of de licentiegever is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar zijn/hun oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt.
 4. De opdrachtgever vrijwaart en houdt Groot Creatieve Media schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de opdrachtgever. Groot Creatieve Media is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens rechten op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
 5. Groot Creatieve Media is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de opdrachtgever door derden.
 6. Groot Creatieve Media is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door Groot Creatieve Media opgeleverde website, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
 7. Groot Creatieve Media is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van Groot Creatieve Media afhankelijk is.
 8. Groot Creatieve Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Groot Creatieve Media is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 14, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Groot Creatieve Media in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. Mocht Groot Creatieve Media aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Groot Creatieve Media te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient Groot Creatieve Media hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Groot Creatieve Media ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Groot Creatieve Media is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Groot Creatieve Media betrekking heeft. Indien de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan jaar, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over het laatste jaar van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Groot Creatieve Media één jaar.
 4. Indien de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst aan Groot Creatieve Media goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Groot Creatieve Media in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Groot Creatieve Media van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Groot Creatieve Media toerekenbaar is. Indien Groot Creatieve Media uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Groot Creatieve Media zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Groot Creatieve Media, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Groot Creatieve Media en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | MUZIEKRECHTEN

 1. Voor muziek welke in een (op internet) te openbaren videoproductie of online uiting wordt gebruikt, moet door de opdrachtgever een vergoeding voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Deze auteursrechten zijn additionele kosten. Voor zover deze rechten kunnen worden verleend, wordt de hoogte van de rechten achteraf bepaald en toegevoegd aan de eindfactuur. Wat betreft gebruik van het werk dat verder strekt dan de rechten waarvoor de opdrachtgever heeft betaald middels de factuur van Groot Creatieve Media, is de opdrachtgever te allen tijde eindverantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze rechten. Indien de rechten niet kunnen worden verleend, dient de bedoelde openbaring achterwege te worden gelaten en mag het werk uitsluitend in de privésfeer van de opdrachtgever worden gebruikt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever, met uitsluiting van Groot Creatieve Media, aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten.
 2. Als Groot Creatieve Media door nalatigheid en/of niet juist handelen van de opdrachtgever een factuur en/of heffing van Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een daarmee vergelijkbare organisatie ontvangt, is de opdrachtgever verplicht deze factuur en bijkomende kosten te voldoen. In deze gevallen is Groot Creatieve Media gerechtigd een administratieve vergoeding van € 200,- in rekening te brengen. Daarnaast zullen eventuele andere extra kosten hieruit voortvloeiende, eveneens aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Groot Creatieve Media, die geldt als maker van het werk, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door Groot Creatieve Media (op)geleverde werken, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten, scripts, etc. blijft bij Groot Creatieve Media rusten. Deze goederen mogen door de opdrachtgever of zijn rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door partijen bij het aangaan van de overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groot Creatieve Media of de derde-rechthebbende. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om delen van een (op)geleverd werk te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een (op)geleverd werk aan te passen dan wel te hermonteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groot Creatieve Media of de derde-rechthebbende.
 2. Indien en voor zolang de opdrachtgever volledig blijft voldoen aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, verkrijgt hij, dan wel zijn rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van het definitieve werk voor de doeleinden zoals in de overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het aangaan van de overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de overeenkomst aan Groot Creatieve Media bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de opdrachtgever van rechten op andere goederen dan het definitieve werk, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk.
 3. Partijen kunnen naderhand schriftelijk overeenkomen dat de opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom op het (op)geleverde werk afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de opdrachtgever of zijn rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken. Licenties die betrekking hebben op het gebruik van muziek vallen buiten deze bepaling. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde muzieklicenties.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 5. Tenzij dit redelijkerwijs niet van de opdrachtgever kan worden gevergd, is Groot Creatieve Media te allen tijde gerechtigd om zijn naam op het werk te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan om het werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken.
 6. Groot Creatieve Media heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 15.1, het recht een werk of delen daarvan openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van zijn eigen promotie op bijvoorbeeld zijn website, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de opdrachtgever is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Onder deze bepaling valt tevens “het ruwe materiaal”. Het bedoelde gebruik door Groot Creatieve Media is evenwel slechts mogelijk nadat het werk reeds aan de opdrachtgever is (op)geleverd.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Groot Creatieve Media wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
rss

Recente creaties

 

subtitle
rss
rss

Youtube kanalen

line
rss

Video tip

line